misija i vizija transparent


 

Misija

Misija Osnovne škole Mače je pridonijeti razvoju društva neprekidnim odgajanjem i obrazovanjem učenika suvremenim metodama, sredstvima i oblicima rada.

Svoju misiju Škola ostvaruje kroz obvezne i izborne nastavne predmete, dodatnu i dopunsku nastavu, izvannastavne aktivnosti, učeničku zadrugu te kroz razne projekte u koje se uključuje.

Uloga Škole u društvu je osigurati učenicima stjecanje kompetencija, znanja i vještina koje će ih osposobiti za život i rad u promjenjivu društveno – kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnoga gospodarstva, suvremenih informacijsko–komunikacijskih tehnologija, znanstvenih spoznaja i dostignuća.

 

Vizija

U odgojno-obrazovnom procesu nastojimo napraviti zaokret od tradicionalnog prenošenjaznanja i spoznaja prema razvoju specifičnih znanja, vještina i kompetencija kod učenika kojeće im omogućiti život i rad u suvremenom društvu koje podrazumijeva cjeloživotno učenje.Cijenimo trajno i primjenjivo znanje i cjeloživotno učenje.

Vizija Škole je da iz nje izlaze učenici koji će:

 - komunicirati na standardnom jeziku                                            

 - komunicirati na stranom jeziku

 - imati razvijene matematičke kompetencije i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i       tehnologiji

 - imati razvijenu digitalnu kompetenciju

 - naučiti kako učiti

 - imati razvijenu socijalnu i granansku kompetenciju

 - imati razvijenu inicijativnost i poduzetnost

 - imati razvijenu kulturnu svijest i izražavanje

 - kritički razmišljati

 - biti spremni za rad u timu

 

Cilj

Vrijednosti kojima kroz odgojno-obrazovni rad težimo su sljedeće: odgovornost, sloboda,tolerancija, pravednost, istina, ljubav, sigurnost, integritet, povjerenje, ljudska prava, stručnost, kompetentnost, učinkovitost, transparentnost, savjesnost.

U svom djelovanju želimo postići sljedeće odgojno-obrazovne ciljeve:

    - poticati i unaprenivati intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni 

    - sustavan način poučavanja učenika

    - razvoj učenika u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima

    - osposobiti učenike za življenje u multikulturalnom svijetu (poštivanje različitosti i          tolerancija)

    - osposobiti učenike za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva

    - osigurati učenicima stjecanje temeljnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u 

    - promjenjivu društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva,

     suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija, znanstvenih spoznaja i dostignuća

   - poticati i razvijati samostalnost, samopouzdanje, odgovornost i kreativnost učenika

   - osposobiti učenike za cjeloživotno učenje

 

Strategija 2009. – 2018.

Svjesni zahtjeva koje okruženje postavlja pred Školu, u sljedećih 10 godina planiramopospješiti razvoj značajnim ulaganjem u kulturu škole:

- socijalna dimenzija kulture škole – međuljudski odnosi među svim sudionicima škole, u različitim situacijama i na različitim razinama

      * socijalnu dimenziju važno je kontinuirano pratiti i istraživati primjenom različitih instrumenata te djelovati u smjeru unapređivanja međuljudskih odnosa

- učinkovitost Škole

  • motivacija učenika i učitelja za postignuća; uspješno ostvarivanje ciljeva iosobno zadovoljstvo tijekom procesa učenja i poučavanja
  • povećanje kvalitete i učinkovitosti nastave i učenja
  • učestalija primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u nastavi, učenjui komunikaciji s javnosti
  • kontinuirano i kvalitetno stručno usavršavanje svih djelatnika Škole
  • razvijanje partnerskih odnosa s roditeljima
  • poticanje kreativnosti, inovativnosti i stvaralaštva (učenička zadruga)

- kvalitetnija i učestalija suradnja s članovima lokalne zajednice (bolja suradnja s javnosti)

- prevencija i smanjenje postotka nasilja među učenicima (UNICEF-ov projekt „Stop nasilju među djecom“)

- razvijanje ekološke svijesti (projekt sakupljanja staroga papira, baterija i sl.)

- osvješćivanje važnosti estetskog uređenja Škole (prvi dojam o Školi) – raspored ukrasa, uređenje prostora, panoa i oglasnih ploča, čistoća prostora, mirisi prostorija