Zakon o odgoju i obrazovanju o osnovnoj i srednjoj školi - pročišćeni tekst  Narodne novine 64/2020.

Zakon o ustanovama     Narodne novine  76/1993     29/1997     47/1999     35/2008     127/2019

Državni pedagoški standard - OŠ       Narodne novine 63/2008,    90/2010

Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu Narodne novine 116/2018,     85/2022

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi   Narodne novine 112/2010     82/2019      100/2021

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju  Narodne novine 24/2015  

Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika Narodne novine 34/1991
 
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera Narodne novine 94/2015     3/2017
 
Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole     Narodne novine    67/2014    81/2015     53/2021
 
Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi      Narodne novine  124/2009      73/2010
 
Pravilnik o utvrđivanju psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava     Narodne novine br.:     67/2014 i 63/2020
 
Pravilnik o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi        Narodne novine              6/2019       75/2020
 
Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi    Narodne novine br.:      34/2014, 40/2014, 103/2014102/19
 
Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima            Narodne novine br.:       68/2019, 60/2020 i 32/2021
 
Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima       Narodne novine br.:    53/2019
 
Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima   
 Narodne novine  132/2013
 
Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama Narodne novine        47/2017     41/2019        76/2019
 
Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija     Narodne novine br.: 69/2022. 
 
 Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija    Narodne novine  82/2015 i 70/2019
 
Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti     Narodne novine 17/2019
 
KOLEKTIVNI UGOVORI
Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama Narodne novine 56/2022    127/2022
 
Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama  Narodne novine 51/2018
 
PROTOKOLI
Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji  Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
 
Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima   Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
 
Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja    Narodne novine 70/2018
 
Akcijski plan za prevenciju nasilja u školama za razdoblje od 2020. do 2024. godine     MZO
 
Protokol o postupanju u slučaju zlostavljanja i zanemarivanja djece   Vlada RH
 
Protokol o postupanju prema djeci odvojenoj od roditelja – stranim državljanima  Vlada RH
 
Protokol o postupanju u školi s učenicima oboljelima od šećerne bolesti  Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu